See Saw Seeds Distance – ROKKO CHANG PONG

11. September bis 23. November 2021

C.A.P. KOBE: Asayama Miyuki, David Atwood, Ikeda Kei, Ikehara Yuta, Ueoka Yuuki, Urata Saori, Ohtsuka Naoko, Kamino Eiko, Kawamura Norio, Kawamoto Mai, Yura Kim, Kunihisa Mayu, Saito Hideto, Sakurai Rui, Shibayama Misaki, Taoka Kazuya, Taoshita Kenji (Hyogo library), Tsukiyama Yuki, Nakanishi Sumiko, Nakamura Yukiko, Narada Kohji, Narumi Kenji, Masuda Makiko, Yagi Junichi, Yano Emi, Yamashita Kazuya, Yoshioka Kotoko
Galerie Herold (Bremen): Susanne Katharina Willand, Marion Bösen, Maggie Rapuano, Ulrike Brockmann, Gertrud Schleising, Alexander Böll, Norbert Bauer, Christian Heinz, Franziska van den Driesch, Uwe Teichmann
VIDEOKAFFE (Turku): Sebastian Ziegler, Heini Aho, Jack Balance, Jenny Mild, Tom Burtonwood, Holly Holmes, Mark Andreas

ROKKO MEETS ART 2021
Grand Hotel Rokko Skyvilla
Rokko Mountains
Kobe, Japan

https://www.rokkosan.com/art2021/la/
https://cap-kobe.com/blog/category/news/